Հայ
Գաղութներ
Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց (2) Մաս Ա.
Յունուար 10 , 2020 , 10:49
Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց (2)  Մաս Ա.

Սիրելի՛ բարեկամ,

 

Մօտաւորապէս տարի մը առաջ տարածած էի Ուղեցոյցիս առաջին  օրինակը, այս մէկը, որ կոչած եմ (2)-րդ, ըստ էութեան անփոփոխ նոյնն է, որուն վրայ աննշան յաւելումներ կատարուած են, աւելի ճիշդը՝ աւելցուած են:  Ամէն ուղեցոյց  ժամանակին հետ  որոշ թարմացումի կը կարօտի:Ուրեմն կը մնայ, որ ջնջես առաջին առաքումս  եւ ներկայս  ունենաս միայն աչքի առաջ, ապրիս անոր մտերմութեան մէջ, փորձես իւրացնել այնտեղ եղած առաջարկները, որոնք շատ երկար քնննութեան ու մտորումներու արդիւնք են եւ կը միտին միաօրինակութիւն մտցնել սփիւռքահայ ուղղագրութեան մէջ՝ սպասելով, որ ան տարածուի օր մը ամբողջ հայերէնի վրայ:

Ոչինչ կ'արգիլէ,-- ընդհակառակը,   խրախուսելի է,-- որ տարածես զայն շրջապատիդ եւս: Կարելի է նաեւ մաս առ մաս հրատարակել զայն:

Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ ծնունդ:

Հեղինակը

 

*Մի՛ ըսէք ու գրէք                       ***Այլ ըսէ՛ք ու գրեցէ՛ք

1. Աշխարհաբար

*Ակնոցներս դրի (յոգնակի՝ սխալ)           ***ակնոցս դրի (ճիշդը՝ եզակի)

*Աղիտաբեր, աղիտալի                              ***աղէտաբեր, աղէտալի

*Ամարանոց, ձմերանոց                             ***ամառանոց, ձմեռանոց

*Ամենալաւագոյն                                         ***ամենալաւ, լաւագոյն

*Ամենավատթարագոյն                              ***վատթարագոյն, ամենէն վատթար

*Ամպագորգոռ, վարվռուն                         ***ամպագոռգոռ, վառվռուն

*Ամսեկան, օրեկան                                     ***ամսական, օրական

*Այլոք, այլօք                                                 ***այլովք

*Այսինչին փոխանցմամբ(ումով)՝             ***Ըստ այսինչին՝                                        

*Այցեգիր                                                        ***այցագիր

*Աներհայր, աներմայր                               ***աներ, զոքանչ

*Անհեդեդ                                                      ***անհեթեթ

*Անձիք                                                           ***անձինք, անձեր

*Անյայտ կորսուած (կորսուիլ)                  ***անհետ կորսուած (կորսուիլ)

*Անպատրաստից                                        ***յանպատրաստից

*Ապարանջա                                                ***ապարանջան

*Առանց զէնքերու, սահմաններու            ***առանց զէնքի, սահմանի (միշտ եզակի)

*Առընչութիւն,                                              ***առնչութիւն,

            ոչընչութիւն                                                  ոչնչութիւն

*Ատենուընէ, օրուընէ, մահուընէ             ***ատենէ(ն), օրէ(ն), մահէ(ն)

*Ատօք                                                            ***ատոք

Նկատել նաեւ՝ բարւոք, նորոգ.  այլեւ՝ արդեօք, առօք-փառօք, իրօք, օրօք    

*Արարատեան Դաշտ, Սեւ Ծով,               ***Արարատեան դաշտ,  Սեւ ծով,   

                                      Սեւանայ Լիճ                                                  Սեւանայ լիճ

*Արժանին մատուցել                                  ***արժանին հատուցել

*Բազմիցս անգամ                                        ***բազմաթիւ անգամներ, բազմիցս

*Բաղխել, բղխիլ, զեղխ                               ***բախել, բխիլ, զեխ

*Բաղդ, բաղդաւոր                                       ***բախտ, բախտաւոր

*Բարձրունք                                                  ***բարձունք

*Բացօդեայ                                                    ***բացօթեայ

*Բզքտել                                                         ***բզկտել

*Բութամատ, բունաւեր                              ***բթամատ, բնաւեր

*Գերեզմաննոց                                             ***գերեզմանոց

*Գինեձօններ, զօրասիւններ,                    ***գինեձօներ, զօրասիւներ, փառատօներ 

            փառատօններ                                    (ձօն-ձօներ,   սիւն-սիւներ,   տօն-տօներ)

*Գմբէթ                                                           ***գմբեթ

*Գործօն անդամ                                           ***գործուն անդամ

*Երաժշտական գործիք                              ***նուագարան  (instrument de musique)

*Երբեմններ, անգամներ                             ***երբեմն, յաճախ

*Երբէք, ուստէք, ուրէք                                ***երբեք, ուստեք, ուրեք

*(կ)Երեւի որ, կ’ըսեն որ, կը թուի որ,       ***կ’երեւի թէ, կ’ըսեն թէ, կը թուի թէ,

            կը կարծեմ որ, կ’ենթադրեմ որ...              կը կարծեմ թէ, կ’ենթադրեմ թէ...

*Երկու գիրքեր կարդացի                           ***երկու գիրք կարդացի, երկու գիրքերը

                                                                                                                                    կարդացի

*Երրեակ                                                        ***եռեակ

*Եւայլն, եւն                                                   ***եւ այլն

*Զբօսաշրջիկութիւն(ային, ական)           ***զբօսաշրջութիւն(ային, ական)

*Զերթ                                                             ***զերդ (զի+արդ)     

*Ընթեռնլի                                                      ***ընթեռնելի            

*Թատրերգութիւն                                        ***թատերգութիւն

*Թքնել, թքի-թքայ                                        ***թքել, թքեցի          

*Թփռտալ                                                      ***թպրտալ    

*Ի զուր սպասում,                                        ***զուր սպասում,

            զուր սպասել                                                 ի զուր  սպասել

*Ի մասին                                                       ***մասին       

*Ինչո՞ւ համար                                             ***ինչո՞ւ, բայց՝ ինչի՞ համար

*Լռելեան                                                       ***լռելեայն

*Խաղալիկ                                                     ***խաղալիք

*Խենդ                                                             ***խենթ

*Խնճոյք                                                          ***խնջոյք

*Խոնջէնք                                                       ***խոնջենք, խոնջանք

*Խորազննին, մանրազննին,                     ***խորազնին, մանրազնին,

խորաքննին, մանրաքննին                       խորաքնին, մանրաքնին

*Ծալլել, փետտել, փտտիլ                          ***ծալել, փետել, փտիլ

*Ծածք, ծածքել                                             ***ծածկ, ծածկել

*Կամքէ առկախ (պատճառներով)          ***կամքէ անկախ (պատճառներով)

*Կառուցանել, կառոյց                                 ***կառուցել, կառուցեց

*Կեանքի սղութիւն  (cherté de vie)            ***ապրուստի սղութիւն

*Կեսուրմայր, կեսուրհայր                         ***կեսուր, կեսրայր

*Կը թուի որ, կը կարծեմ որ,                      ***կը թուի թէ, կը կարծեմ թէ

            կ’երեւի որ, կ’ենթադրեմ որ...                    կ’երեւի թէ, կ’ենթադրեմ թէ...

*Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մօտ           ***Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մէջ

*Համարեա՛, համարեայ                             ***համարեա

*Հայկական ցեղասպանութիւն                 ***Հայոց   կամ հայերու ցեղասպանութիւն

*Հաջս, հաչս, յաջս                                        ***յաչս

*100-րդ ամեակ, 100-րդ յոբելեան             ***100-ամեակ, 100-րդ տարեդարձ

*Հենց, հենք                                                   ***հէնց, հէնք

*Հէք                                                                 ***հէգ

*Հէքիաթ, հէքեաթ                                        ***հեքիաթ

*Հռոմէական Կայսրութիւն                                    ***Հռոմէական կայսրութիւն

            Առաջին Աշխարհամարտ                          Առաջին աշխարհամարտ 

*Մեծ հայր, մեծ մայր (անջատ)                  ***մեծհայր, մեծմայր (միացած)

*Միմիանց                                                     ***միմեանց

*Միջնեմատ                                                  ***միջնամատ

*Մրմուր, մրմուռ                                          ***մռմուռ

*Մրթմրթալ, մրթմռթալ                               ***մռթմռթալ (մռութին տակէն խօսիլ)    

*Մօտս դրամ չունիմ                                    ***քովս դրամ չունիմ, դրամ չունիմ

            Արամին մօտ քնացայ                                 Արամին տունը քնացայ

*Յանկերգ                                                      ***յանգերգ

*Յանձինս Մարկոսին                                 ***յանձին Մարկոսին (եզակի)

     Յանձին Մարկոսին ու Թորոսին              յանձինս  Մարկոսին ու Թորոսին (յոգնակի)

*Յետայսու                                                     ***այսուհետեւ, այդուհետեւ, այնուհետեւ

*Յետագայ                                                      ***հետագայ

*Յստակեցնել                                                ***յստակացնել

*Նաշխուն                                                      ***նախշուն (արմատը նախշ է)

*Նօթ, նօտար, նօտր                                     ***նոթ, նոտար, նոտր

*Շատ անգամներ                                         ***շատ անգամ, բազմիցս

*Շարունակուիլ (սիրել, սիրուիլ               ***շարունակել (սիրել, սիրուիլ,

                                    սիրցնել)                                                        սիրցնել)

*Շնորհակալ (ըլլալ) մէկուն,                     ***շնորհակալ (ըլլալ) մէկէն,

            շնորհակալութիւն քեզմէ                           շնորհակալութիւն (յայտնել)  քեզի

*Շրթունք-շրթունքներ                                ***շուրթ-շուրթեր (կամ շրթունք՝ յոգնակի)

*Ոյժ, բոյժ, աշխոյժ...անոյշ, նմոյշ...           ***ուժ, բուժ, աշխուժ, անուշ, նմուշ, 

*Ոչ միայն…այլ, ոչ թէ միայն...այլ,            ***ոչ միայն...այլեւ,

                        ոչ թէ...այլեւ                                                   ոչ թէ...այլ

*Որեւէ անցորդներ,  այցելուներ...            ***որեւէ անցորդ, այցելու (միշտ եզակի)

*Որոշ անձեր                                                ***կարգ մը անձեր

*Որմով                                                           ***որով

*Պահուան                                                     ***պահու (ն), պահի(ն)

*Պէտք եմ երթալ                                           ***Պէտք է երթամ

*Պտըտիլ                                                        ***պտտիլ

*Սուղ գին (վճարել)                                     ***բարձր գին, թանկ (վճարել)

*Սուղ կեանք (vie chère)                               ***սուղ ապրուստ                

*Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ           ***սուրբ Սահակ եւ սուրբ Մեսրոպ

*Սպաննել-սպաննեցի                                ***սպանել-սպանեցի

*Սրբուհի Ագնէս                                           ***սրբուհի Ագնէս

            Սրբուհի Ագնէս Վարժարան                     Սրբուհի Ագնէս վարժարան

*Վոհմակ                                                        ***ոհմակ

*Օրեկան, ամսեկան                                    ***օրական, ամսական, բայց՝ տարեկան

*Օրհնէնք                                                      ***օրհնենք, օրհնանք

*Տեղեակ ոճիրէն                                          ***տեղեակ ոճիրին , տեղեկանալ ոճիրին,

                                                                                    ոստիկաններէն տեղեկանալ ոճիրին

*Փափաք (իլ)                                                 ***փափագ (իլ)

*Փոխանցել                                                   ***աւանդել, զեկուցել, ըսել, իմացնել,    ծանուցել, հաղորդել, մատնանշել, յայտարարել, յայտնել, յանձնել, յղել, ներկայացնել, նուիրել, շնորհել, ուղղել, պատգամել, պարգեւել, պարզել, վստահիլ քարոզել...

*Քնքոյշ                                                           ***քնքուշ

 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Լրահոս - 14 Օգոստոս 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։